De algemene voorwaarden van JBS Reclame

Op deze pagina vind je de volledige algemene voorwaarden van JBS RECLAME .

ARTIKEL 1 - DEFINITIES/ALGEMEEN

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door JBS Reclamebedrijf, gevestigd te Hattem, hierna te noemen JBS.  

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van JBS afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door JBS uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

ARTIKEL 2 - OFFERTE, OVEREENKOMST

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz.. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.     

2-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten moeten eerst door JBS zijn bevestigd en zijn bindend. JBS aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

ARTIKEL 3 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3-1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor. JBS door zijn bevestiging. Elke met hem aangegane overeenkomst. bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Opdrachtgever zal toestaan dat JBS zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie JBS zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.    

3-2 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel c.q. locatie te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel c.q. locatie gebruikt is JBS gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van JBS.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz.. alsmede gegevens in brochures door JBS bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3-4 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en JBS tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door JBS ter beschikking gestelde middelen binnen 30 degen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft JBS het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5.000,

ARTIKEL 4 - ADVIEZEN E.D.

4- 1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van JBS zijn adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven eigendom van JBS.

4-2 Als JBS opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door JBS te verrichten werkzaamheden dien in overeenstemming kunnen worden uitgevoerd.

ARTIKEL 5 –INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5-1 Op alle door JBS verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt JBS zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van JBS  en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5-2 Het in het eerste lid van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel, JBS is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.

5-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000, - onverminderd JBS zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis  van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen.

Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze als gevolg van al bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien dat geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om complete verrekening te verlangen.

ARTIKEL 7 – AANBETALING

JBS is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van JBS de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, naast schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

ARTIKEL 8 – PRODUCTIEMIDDELEN

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijk goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van JBS. JBS is niet verplicht deze te bewaren.

ARTIKEL 9 – LEVERING- OPLEVERINGTERMIJNEN

9-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever JBS schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor JBS zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

9-2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke JBS niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel "Overmacht" geregeld.

9-3 Wanneer bestelde goederen,  na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

9-4 JBS heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. "Betaling"

9-5 Indien JBS niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal JBS aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde {op)leveringstermijn zal worden overschreden.

ARTIKEL 10 – AFWERKING

10-1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

10-2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.  .

10-3 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramsgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

ARTIKEL 11 – ANNULEREN

11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door JBS al aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens tegen JBS gehouden tot een volledige vergoeding van het al gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan JBS als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht JBS te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt JBS zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 12 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

12-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever worden aangebracht, die hoger kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan JBS ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

12-3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door JBS buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

ARTIKEL 13 - MEERWERK

13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

13-2 Door JBS te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 14 - UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

Opdrachtgever machtigt JBS om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door JBS gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

ARTIKEL 15 - VERVOER

De verzending geschiedt op de wijze als door JBS aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expres verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

ARTIKEL 16 - GARANTIE

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

ARTIKEL 17 - RECLAME

17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan. JBS terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

17-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, na de dag van de levering c.q. oplevering JBS wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17-3 JBS dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dien) te worden ondertekend.

17-4 Indien de reclame naar het oordeel van JBS juist is, zal JBS hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

ARTIKEL 18 - AANSPRAKELIJKHEID

18-1 JBS is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van;

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Fouten en / of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;
d. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18-2 Teksten en / of instructies van de opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij en / of schriftelijke opdracht. voor eventuele schaden ontstaan door mondeling opgegeven kopij en / of verstrekte opdrachten, instructies e.d. is JBS niet aansprakelijk.

18-3 JBS is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde. voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van JBS of van hen, die door JBS te werk zijn gesteld.

18-4 JBS zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden dat afhankelijk van de aard van de schuld.

18-5 De opdrachtgever vrijwaart JBS voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

ARTIKEL 19 - OVERMACHT

Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar JBS of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van JBS, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van JBS, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor JBS overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2 JBS is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten. respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

ARTIKEL 20 - EIGENDOMSBEHOUD

20-1 Zolang JBS geen volledige betaling inzake een overeenkomst van koop/ partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de van JBS.

20-2 JBS heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd.

20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 21 - WANPRESTATIE EN ONTBINDING

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal JBS ingeval van wanprestatie ook het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, dat te zijner keuze.

21-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft JBS eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die JBS op de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 22 - BETALING

22-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-2 JBS is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

22-3 JBS is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van a €35,- Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit hef enkele feit dat JBS zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 23 - GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van JBS, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Copyright © 2024 - JBS Reclame - Alle rechten voorbehouden Disclaimer | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden